EN GÜZEL BEYİTLER

Halk içinde mûteber bir nesne yok devlet gibi
        Olmayâ devlet cihandâ bir nefes sıhhat gibi 
        Saltanat dîdikleri ancak cihan gavgaasıdır
        Olmayâ baht ü saâdet dünyada vahdet gibi
                                                
-Kanûnî Sultan Süleyman- (Muhibbî)

Bütün dünya benim olsa gâmım gitmez nedendir bu?
Çün ezelden gam ile bina olunmuş bedendir bu
                                                 -Yavuz Sultan Selim- (Selimî)

         Merdüm-i dîdeme bilmem ne füsûn etti felek
         Giryemi kıldı füzûn ekşimi hûn etdi felek 
         Şîrler pençe-i kahrımda olurken lerzân
         Beni bir gözleri âhûya zebûn etdi felek.
                                                -Yavuz Sultan Selim- (Selimî)

Dünyâ talebiyle kimisî halkın emekde
Kîmî oturub zevk ile dünyâyı yemekde.
                                                -Bağdatlı Rûhî-

 
      Gör zâhidi kim sâhib-i irşâd olayım der
       Dün mektebe vardı bugün üstâd olayım der.
                                                -Bağdatlı Rûhî-

Âhir yine hâk olur bu ten
Bilmem neye kibr eder edenler.
                                                 -Abdullah Vassaf-

       Âğyâr elemin çekme gönül nâfile gamdır
       Hasmın sitemin anlamamak hasma sitemdir. 
                                                
 -Nef’î-

Dermân arâdım derdime derdim banâ dermân imiş
Bürhân arâdım aslımâ aslım banâ bürhân imiş.
                                                 -Niyâzî-i Halvetî-

       Konarsan güle kon, dikene konma
       Eski düşmanların dost olur sanma
                                                -Köroğlu-

Kendünün bâşınâ ederdi anı
Kellerin olsa idi dermânı
                                                -Sırrî-

 


       Külâhın sat yine lâkin yokuncul olma nâmerde
       Cihandâ kelle sâğ olsun külâh eksik değil merde.
                                                -III. Ahmet- (Necîb)

Ehl-î hünerin kadrini bilmek de hünerdir.
                                                -Beliğ-

       Geç gelir, tez gider dîyu safâ, çekme keder
       Âlemin hâli budur, böyle gelür böyle gider.
                                                -28 Çelebi Mehmed-

Meydandaki baş içindir efser
Ser ver, olasın bu yolda server. 
                                                -Gaalib-

       Kıl tevbe seyyiâtına gözler kapanmadan
       Vaktiyle gör hisâbını defter kapanmadan.
                                                -Huldî-

Etme âr öğren, oku ehlinden
Her şeyin ilmi güzel cehlinden. 
                                                -Nâbî- 

        Olur insanda zeban bir, iki gûş
        Sen dahî söyle bir, ol iki hamûş.
                                                -Nâbî-


Râğıbâ düşmanın aldanma tevâzularına,
Sel, dıvarın ayağını öperek hedmeyler.
                                               -Râgıp Paşa-

      Her kimin olmuştur evinde dü zeni (iki kadın)
      Bozulurmuş o kişinin düzeni.
                                              -Şâkir-

Çeşm-i insâf gibi kâmile mizân olmaz
Kişi noksânın bilmek gibi irfân olmaz.
                                              -Tâlîb-

      Düşse bin teng şeker bahre halâvet gelmez.
                                              -Vehbi-

Bu mesel ile bulur cümle düvel fevz ü felâh
Hazır ol cenge eğer ister isen sulh ü salâh. 
                                               -Abdülhak Molla-        Göz yum cihandan aç gözünü dem gelir geçer
        Sen göz yumup açınca bu âlem gelir geçer.
                                              -Abdülhak Molla-


Bir yerde ki cehl hükümrandır 
O yerde ziyâ-yı hak nihandır. 
                                              -Âsaf-

         Eğer olsa, derler, kelin merhemi
         Sürer kendinin bâşınâ ol emi.
                                             -İzzet Molla-

Bu meseldir: fukara kalbine her kim dokuna
Dokunânın dokunur sinesi Allah okuna. 
                                              -Kenzî-

        Nâdanlar ile olma sakın hemdem ü hemrâh
        Kim duş olub âhırda belâya deme eyvâh.
                                             -Mustafa Fikri-

Ne mümkün zulm ile bîdâd ile imhâ-yi hürriyet
Çalış, idrâki kaldır, mukderirsen, âdemiyetden.
                                            -Namık Kemâl-

       Muîni zâlimin dünyâda erbâb-î denâetdir
       Köpekdir zevk alan sayyâd-ı bî insâfa hizmetden. 
                                           -Namık Kemâl-

Sen usandırmâ eli, el de usandırmaz seni
Hilekârlık eyleme kimse dolandırmaz seni. 
                                        --Said Paşa-

        Dene altûnu mihenk tâşında
        Dahi insânı bir iş başında.
                                        -Şinâsî-

Âşk kim kalbe gıdâdır, ne yenir ne yutulur
Bir demir leblebidir, çiğneyene aşk olsun.
                                       -Şinâsî-

          Kişiye her işi a’lâ görünür
          Kuzguna yavrusu ankaa görünür.
                                     --Şinâsî-


Âinesi işdir kişinin lâfa bakılmaz
Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde.
                                      -Ziyâ Paşa-

 
        Nik ü bed herkes bulur âlemde elbet ettiğin
        Kendi bulmazsâ, cezâ mîrâs olur evlâdına.
                                     -Ziyâ Paşa-

Bî-baht olanın bâğına bir katresi düşmez
Bâran yerine dürr ü güher yağsa semâdan.
                                    -Ziyâ Paşa-

        Allah’a sığın şahs-ı hâlimin gazabından
        Zirâ yumuşak huylu atın çiftesi pekdir.
                                    -Ziyâ Paşa-

Nush ile uslanmayanı etmeli tekdîr
Tekdîr ile uslanmayanın hakkı kötektir.
                                    -Ziyâ Paşa-

       Afv ile mübeşşer midir ashâb-ı merâtib,
       Kanûn-i cezâ âcize mi hâs demektir? 
                                    -Ziyâ Paşa-

Milyonla çalan mesned-i vâlâda ser efrâz,
Birkaç kuruşu mürtekibin câyı kürekdir!
                                   -Ziyâ Paşa-

        İdrâk-i meâlî bu küçük akla gerekmez
        Zirâ bu terâzû o kadar sikleti çekmez.
                                   -Ziyâ Paşa-

Bilmem ne söyleyim, ölümün bir kerâmeti
Kabr olmasaydı biz koparırdık kıyâmeti.
                                   -Abdülhak Hâmîd-

      Allah’a dayan, sa’ye sarıl, hikmete râm ol,
      Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol!
                                  -Mehmet Âkif-

Zulmü alkışlayamam, zâlimi asla sevemem,
Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem!
                                 -Mehmet Âkif-

         Girmeden tefrika bir millete düşman giremez!
         Toplu vurdukça yürekler, onu top sindiremez.
                                 -Mehmet Âkif-

İhtiyar amcanı dinler misin, oğlum, Nevruz?
Nü büyük söyle, ne çok söyle; yiğit işte gerek.
Lâfı bol, karnı geniş soyları taklid etme,
Sözü sağlam, özü sağlam adam ol, ırkına çek.
                                 -Mehmet Âkif-

       Hayâ sıyrılmış inmiş, öyle yüzsüzlük ki her yerde
       Ne çirkin yüzler örtermiş meğer bu incecik perde.
                                 -Mehmet Âkif-

İmandır o cevher ki, ilahi ne büyüktür
İmansız olan paslı yürek sinede yüktür.
                                  -Mehmet Âkif-

        Geçmişten adam hisse kaparmış… Ne masal şey!
        Beş bin senelik kıssa, yarım hisse mi verdi?
       “Târih”i “tekerrür” diye tarif ediyorlar;
        Hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi?
                                   -Mehmet Âkif-

Ölmek değildir ömrümüzün en fecî işi
Müşkül budur ki ölmeden evvel ölür kişi.
                                  -Mehmet Âkif-

       Asrın hayat hakkını vermez sana kimse,
       Sen asrını, üstünde izin varsa benimse!
                                -Mithat Cemâl Kuntay-

Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır;
Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır!
                                 -Mithat Cemâl Kuntay-

      Alçağa meyledip su gibi akma,
      Geçtiğin yerlerde çamur bırakma.
      Altından olsa da zillet halkası,
      Onu köpek gibi boynuna takma!
                                  -Rızâ Tevfik Bölükbaşı-

Her ne yap yap becerip izzet-i nefsinle geçin
Kimseden bekleme yardım, iki el bir baş için. 
                                  -Neyzen Tevfik-

     Dedem koynunda yattıkça, benimsin ey güzel toprak
     Neler yapmış bu millet en yakın tarihe bir sor, bak.
                                  -Süleyman Nazif-

Güzel düşün, iyi hisset, yanılma, aldanma;
Ne varsa doğrudadır, doğruluk şaşar sanma!
                                 -Tevfik Fikret-

      İnsanlığı pâmal eden alçaklığı yık, ez;
      Billâh yaşamak yerde sürüklenmeğe değmez! 
                                  -Tevfik Fikret-

Hüneri olmayanâ faidesi yok nesebin
Etmez evlâda sirâyet şerefi cedd ü ebin.
                                  -Mehmet Tevfik-

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !